Algemene verkoop- & leveringsvoorwaarden

Artikel 1           Algemeen

Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan met betrekking tot de koop, taxatie, reparatie en onderhoud van vrachtwagens, bedrijfswagens, opleggers en aanhangwagens, onderdelen en toebehoren daarvoor, alsmede met betrekking tot de carrosseriebouw door MAN Nederland Dealer B.V., hierna “dealer” gedaan en/of aangegaan met derden, hierna te noemen “koper en/of opdrachtgever”.
De voorwaarden zijn van toepassing, met uitsluiting van eventuele door koper en/of opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden. Afwijkende voorwaarden en/of bepalingen zijn slechts van toepassing voor zover dat uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Aan eventueel schriftelijk overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden kan de koper en/of opdrachtgever geen rechten ontlenen voor toekomstige overeenkomsten.

3.         Indien op enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden, of deel daarvan, geen beroep kan worden gedaan of deze ongeldig of nietig is, blijven de overige bepalingen, of het overige, onverminderd van kracht. Partijen komen overeen om de ongeldige of nietige bepaling te vervangen door een bepaling die wat betreft inhoud en strekking zoveel mogelijk overeenstemt met de ongeldige of nietige bepaling.

 

Artikel 2           Aanbiedingen en overeenkomsten

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk het tegendeel is bepaald.
Afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen, prospectussen, catalogi alsmede andere door de dealer verstrekte gegevens binden haar niet.

3.         Een overeenkomst of wijziging daarvan komt tussen de dealer en koper en/of opdrachtgever slechts tot stand, indien koper en/of opdrachtgever de door de dealer op diens orderformulier bevestigde order door retournering van het ondertekende orderformulier binnen 14 dagen na dagtekening van het orderformulier heeft aanvaard of doordat koper en/of opdrachtgever een aanbieding van de dealer schriftelijk heeft aanvaard, dan wel de dealer met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen.

4.         Mondelinge afspraken met en/of toezeggingen door werknemers van de dealer, waaronder annuleringen van gesloten overeenkomsten, binden de dealer niet, dan nadat en voor zover zij door de dealer schriftelijk zijn bevestigd.

5.         Alle overeenkomsten, wijzigingen er onder begrepen, worden bovendien aangegaan onder de opschortende voorwaarden van goedkeuring door de directie van de dealer. De overeenkomst wordt, met inachtneming van het bepaalde in lid 3 van dit artikel, geacht te zijn aangegaan binnen 5 werkdagen na bevestiging door de dealer van de order, indien de directie binnen die periode niet heeft laten blijken de order niet te accepteren.

 

Artikel 3           Prijzen

Indien niet uitdrukkelijk anders is vermeld, gelden de opgegeven prijzen voor levering af vestiging van de dealer. Montage-, service- en transportkosten e.d. zijn niet in de opgegeven prijzen begrepen.
Indien na het aanbod en/of de totstandkoming van enige overeenkomst een prijsverhoging intreedt (bijvoorbeeld door verhoging van belastingen, invoerrechten, accijnzen, heffingen, wisselkoersen, lonen, fabrieks- en/of importeursprijzen e.d.) is de dealer gerechtigd de in het aanbod vermelde en/of overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. Koper en/of opdrachtgever heeft het recht om, indien deze prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, de koop te annuleren evenwel zonder het recht op schadevergoeding. Indien koper en/of opdrachtgever gebruik maakt van zijn recht de koop te annuleren dient hij aan de dealer een vergoeding te betalen van de gemaakte kosten, die zijn vastgesteld op 1% van de catalogusprijs.


De koper en/of opdrachtgever is te allen tijde aan de prijsverhogingen gebonden.

 

Artikel 4           Aanpassingen, deelleveringen

De dealer behoudt zich het recht voor andere dan bestelde zaken te leveren mits deze dezelfde normale gebruikseigenschappen bezitten als de oorspronkelijk bestelde zaken, alsmede de bijzondere gebruikseigenschappen indien en voor zover overeengekomen. Koper en/of opdrachtgever heeft geen recht op schadevergoeding en/of ontbinding. Koper en/of opdrachtgever heeft evenmin het recht om verplichtingen jegens de dealer op te schorten.
De dealer is gerechtigd zonder voorkennis of medeweten van koper en/of opdrachtgever technisch noodzakelijke wijzigingen aan te laten brengen in de verkochte zaken, hun uitrusting en/of onderdelen zonder dat koper en/of opdrachtgever enigerlei recht hierop kan doen gelden.
De dealer heeft het recht bestellingen in gedeelten te leveren en te factureren.

 

Artikel 5           Inruil

Het bepaalde in dit artikel is alleen van toepassing, indien de verkoop van vrachtwagens, bedrijfswagens, opleggers en aanhangwagens geschiedt onder gelijktijdige inruil van vrachtwagens, bedrijfswagens, opleggers en aanhangwagens. De zogenaamde inruil transacties worden aangemerkt als koopovereenkomsten, waarbij een gedeelte van de prijs in natura wordt voldaan.
Bij iedere inruiltransactie vindt door de dealer een taxatie van de in te ruilen vrachtwagen, bedrijfsauto, oplegger of aanhangwagen plaats, aan de hand waarvan de inruilprijs door de dealer wordt bepaald.
De dealer is niet langer dan 14 dagen na de dag der taxatie aan de taxatie gebonden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
De in te ruilen vrachtwagen, bedrijfsauto, oplegger of aanhangwagen wordt pas eigendom van de dealer, zodra de feitelijke levering daarvan aan haar heeft plaatsgevonden. Tot dat tijdstip is de in te ruilen vrachtwagen, bedrijfsauto, oplegger of aanhangwagen voor rekening en risico van de koper en/of opdrachtgever en komen alle kosten voor zijn rekening. Hieronder vallen ook de kosten van onderhoud en eventuele schade, door welke oorzaak dan ook ontstaan, ook die schade als gevolg van het niet kunnen inleveren van het complete kenteken- en/of registratiebewijs. De koper en/of opdrachtgever staat in voor informatie die hij geeft over het schadeverloop van de in te ruilen vrachtwagen, bedrijfswagen, oplegger en aanhangwagen.
Bij de feitelijke levering van de in te ruilen vrachtwagen, bedrijfsauto, oplegger of aanhangwagen dient deze in dezelfde staat te verkeren als op het ogenblik van de taxatie.

 

Artikel 6           Reparatie- en leveringstermijn

Opgegeven reparatie- en/of leveringstermijnen – waaronder begrepen termijnen voor het leveren van diensten en het verrichten van carrosseriebouwwerkzaamheden – zijn bij benadering vastgesteld. Overschrijding van de opgegeven reparatie- en/of leveringstermijnen kan slechts aanleiding geven tot schadevergoeding, indien schriftelijk overeengekomen. De dealer is in alle overige gevallen slechts aansprakelijk tot voldoening van schade wegens de overschrijding van de opgegeven reparatie- en/of leveringstermijnen, indien de koper en/of opdrachtgever de dealer per aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld, waarin de koper en/of opdrachtgever de dealer een termijn moet gunnen van tenminste de helft van de oorspronkelijk opgegeven reparatie – en/of leveringstermijn, teneinde alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.

 

Artikel 7           Levering en risico-overgang

Levering geschiedt ter keuze van de dealer:

door ter beschikkingstelling van het gekochte aan het adres van de dealer ten behoeve van koper en/of opdrachtgever;
door aflevering van het verkochte aan het adres van koper en/of opdrachtgever;
door ter beschikkingstelling van het gekochte aan een door koper en/of opdrachtgever opgegeven adres.

Bij ter beschikkingstelling van het verkochte aan het adres van de dealer ten behoeve van koper en/of opdrachtgever dient koper en/of opdrachtgever binnen 5 dagen na dagtekening van het bericht van de dealer aan koper en/of opdrachtgever dat het verkochte ter beschikking staat, het gekochte af te halen.
Bij aflevering van het verkochte door de dealer aan het adres van koper en/of opdrachtgever c.q. het door koper en/of opdrachtgever opgegeven adres dient koper en/of opdrachtgever onmiddellijk af te nemen.
Indien koper en/of opdrachtgever het verkochte niet binnen de in lid 2 van dit artikel genoemde termijn afhaalt of het verkochte niet conform lid 3 van dit artikel afneemt, is de dealer gerechtigd opslaggeld in rekening te brengen conform het bij de dealer c.q. ter plaatse geldende tarief, alsmede alle overige door de dealer gemaakte extra kosten, zoals vervoerskosten, bij koper en/of opdrachtgever in rekening te brengen. Het risico voor beschadiging en/of tenietgaan binnen de in lid 2 genoemde termijn is voor koper en/of opdrachtgever.
Indien uit de overeenkomst niet uitdrukkelijk anders blijkt, gaat het risico van het verkochte op de koper en/of opdrachtgever over op het moment waarop het verkochte het adres van de dealer verlaat.

 

Artikel 8           Eigendomsvoorbehoud

De dealer blijft eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zolang de koper en/of opdrachtgever de vorderingen van de dealer ter zake van de tegenprestatie van de overeenkomst niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst. De dealer blijft tevens eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken, zolang de koper en/of opdrachtgever de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit dergelijke overeenkomsten niet volledig heeft voldaan.
Zolang de zaak niet in eigendom op de koper en/of opdrachtgever is overgegaan, is de koper en/of opdrachtgever verplicht deze voor zijn rekening te verzekeren en te doen onderhouden. De koper en/of opdrachtgever is niet gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken of te leveren zaken te vervreemden, of te bezwaren, een pandrecht of een stil pandrecht te vestigen, of onder welke benaming dan ook aan een derde ter beschikking te stellen, tenzij dat geschiedt op initiatief en ten behoeve van de dealer.
Indien de dealer het nodig acht, zal naast het eigendomsvoorbehoud tevens een stil pandrecht onder voorbehoud worden gevestigd op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, ter zake alle vorderingen welke de dealer op de koper en/of opdrachtgever heeft, een en ander onder de opschortende voorwaarde dat het voorbehouden eigendom op de koper en/of opdrachtgever overgaat. De koper en/of opdrachtgever verplicht zich zijn medewerking hieraan te verlenen.
De dealer zal tot generlei vrijwaring van koper en/of opdrachtgever voor diens aansprakelijkheid als houder van de zaken gehouden zijn. Anderzijds vrijwaart de koper en/of opdrachtgever de dealer voor aanspraken, die derden op de dealer zouden mogen hebben, en die in verband kunnen worden gebracht met het gemaakte eigendomsvoorbehoud.
Indien de koper en/of opdrachtgever in gebreke is, is de dealer gerechtigd de haar toebehorende zaken op kosten van de koper en/of opdrachtgever (zelf) te doen terughalen van de plaats waar zij zich bevinden. Alle kosten en schade aan, vallende op, of veroorzaakt door de zaken gedurende de periode dat zij zich onder de koper en/of opdrachtgever bevonden, komen voor diens rekening en risico.

 

Artikel 9           Betaling

Tenzij anders overeengekomen, dient betaling, ook van de bijkomende kosten, voor of bij afname of levering van de zaken contant zonder korting en/of verrekening plaats te vinden. Onder contante betaling wordt uitsluitend verstaan bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de dealer aangegeven bank- of girorekening en niet een betaling in contanten. Alle betalingstermijnen zijn te beschouwen als fatale termijnen.
Indien de koper en/of opdrachtgever in verzuim is doordat hij zijn noodzakelijke medewerking aan de aflevering van de zaken niet verleent, wordt hem de factuur betreffende de zaken toegezonden, welke binnen 8 dagen na dagtekening van de factuur betaald dient te worden.
De dealer is te allen tijde gerechtigd van de koper en/of opdrachtgever gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van het verschuldigde bedrag te vorderen.
Indien de koper en/of opdrachtgever niet of niet tijdig betaalt, is hij zonder verdere ingebrekestelling over het factuurbedrag een rente verschuldigd van 2% boven de wettelijke rente, gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling, waarbij een gedeelte van de maand wordt berekend als een gehele maand. Alle op de invordering vallende kosten, daaronder begrepen buitengerechtelijke incassokosten en pre processuele kosten, zijn voor rekening van de koper en/of opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van Euro 68,05.
De dealer is steeds gerechtigd, alvorens haar verplichtingen na te komen, naar haar oordeel voldoende zekerheid te verlangen voor de nakoming van de verplichtingen van de koper en/of opdrachtgever, indien naar het oordeel van de dealer de omstandigheden daartoe aanleiding geven. Weigering van de koper en/of opdrachtgever om de verlangde zekerheden te stellen, geeft de dealer het recht de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, onverminderd haar recht op vergoeding van schade, onkosten en winstderving.
Door de koper en/of opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde rente, vervolgens ter afdoening van de kosten en tenslotte van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de koper en/of opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

Artikel 10         Verhuur en service contract

Verhuur van vrachtwagens, bedrijfswagens, opleggers en aanhangwagens vindt plaats conform de BOVAG Voorwaarden voor het huren/verhuren van bedrijfs- en aanhangwagens.
De verhuurvoorwaarden van de BOVAG zijn eveneens van toepassing op het in gebruik geven van (demonstratie)modellen.
Op een tussen de dealer enerzijds en koper en/of opdrachtgever anderzijds eventueel te sluiten “Service Contract” terzake van onderhoud en reparaties van vrachtwagens en bedrijfswagen zijn uitsluitend de Standaardvoorwaarden van het Service Contract van toepassing.

 

Artikel 11         Reparaties

Aanbiedingen betreffende prijzen van reparaties zijn indicatief en niet bindend.
Indien na de uitvoering van de aan de dealer opgedragen reparaties, de opdrachtgever de betreffende vrachtwagen, bedrijfsauto, oplegger of aanhangwagen niet binnen een week na kennisgeving heeft afgehaald, staat de vrachtwagen, bedrijfsauto, oplegger of aanhangwagen voor rekening en risico van de opdrachtgever bij de dealer gestald. De dealer is gerechtigd stallingkosten in rekening te brengen, conform het voor de dealer geldende stallingtarief, indien:

de zaak niet op het overeengekomen tijdstip wordt afgenomen;
nadat de opdrachtgever ervan in kennis is gesteld op welk moment de reparatiewerkzaamheden zijn voltooid de betreffende zaak niet binnen 5 werkdagen na de reparatiewerkzaamheden is opgehaald.

Onverminderd het vorenstaande is de dealer steeds gerechtigd voor bezorging zorg te dragen op kosten en voor risico van de opdrachtgever.

De vervangen onderdelen worden na uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld, indien deze daar bij het verstrekken van de reparatieopdracht om heeft verzocht. Dit geldt niet voor onderdelen die in verband met garantieclaims moeten worden afgezonderd. In dat geval worden de onderdelen pas ter beschikking gesteld nadat de garantieclaims zijn afgehandeld en de opdrachtgever bij het verstrekken van de reparatieopdracht daarom heeft verzocht. In alle andere gevallen worden de vervangen onderdelen eigendom van de dealer, zonder dat de opdrachtgever op enigerlei vergoeding aanspraak kan maken.
Indien de dealer een schadetaxatie heeft verricht, zullen aan de opdrachtgever de werkelijk gemaakte kosten daarvan in rekening worden gebracht. Deze kosten worden niet in rekening gebracht, indien een opdracht tot reparatie aan de dealer wordt verstrekt, dan wel indien de levering van een andere vrachtwagen, bedrijfsauto, oplegger of aanhangwagen met de dealer wordt overeengekomen.

 

Artikel 12         Garantie en claims

De door de dealer geleverde vrachtwagens, bedrijfswagens, opleggers en aanhangwagens, alsmede nieuwe onderdelen, worden gegarandeerd in overeenstemming met de daarop gegeven zogenaamde fabrieksgarantie, conform het door de dealer afgegeven garantiebewijs.
Ten aanzien van alle zaken welke door de dealer van derden worden betrokken, als mede ten aanzien van alle carrosseriebouwwerkzaamheden welke in opdracht van de dealer door derden worden uitgevoerd, zal de dealer niet tot enige verder strekkende garantie gehouden zijn dan die welke de dealer van de desbetreffende derde te dien aanzien heeft gekregen.
Op de los geleverde gebruikte onderdelen wordt nimmer garantie verstrekt.
Garantie op reparatie strekt zich uit tot 3 maanden na uitvoering van de werkzaamheden of reparatie, tot een maximum van 25.000 kilometer, te rekenen vanaf het tijdstip dat de vrachtwagen, bedrijfsauto, oplegger of aanhangwagen weer ter beschikking van de opdrachtgever is gesteld. De garantie omvat uitsluitend het alsnog op juiste wijze uitvoeren van de niet of niet-deugdelijk uitgevoerde reparatie.
Geen garantie wordt verstrekt op opgedragen noodreparaties.
De aanspraken op garantie vervallen:

indien de koper en/of opdrachtgever zijn verplichtingen en/of aanwijzingen van de dealer niet nakomt;
indien de koper en/of opdrachtgever gedurende de garantietermijn technische veranderingen in onderdelen of uitrustingsstukken van het gekochte of gerepareerde heeft aangebracht of heeft doen aanbrengen door derden zonder voorkennis en toestemming van de dealer;
indien de koper en/of opdrachtgever niet zo spoedig mogelijk na het constateren van de gebreken de dealer daarvan in kennis heeft gesteld;
indien de dealer niet in redelijkheid in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen.

Gebreken in de prestaties dienen binnen 8 dagen na reparatie en/of levering schriftelijk bij de dealer kenbaar te worden gemaakt, waarbij duidelijk moet worden aangegeven, waaruit dit gebrek bestaat.
Klachten over facturen dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk bij de dealer te zijn ingediend.
De koper en/of opdrachtgever verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienst stonden op grond van gebrekkigheid, indien hij niet binnen de hierboven vermelde termijnen heeft gereclameerd en hij de dealer niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen.

 

Artikel 13                     Overmacht                  

De dealer is niet gehouden tot nakoming van zijn verplichting indien de dealer daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan de schuld van de dealer noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
Indien de dealer door overmacht of andere buitengewone omstandigheden, zoals onder andere, maar niet beperkt tot

niet, niet volledige en/of vertraagde levering door de fabriek en/of importeur, oorlog en oorlogsgevaar;
gehele of gedeeltelijke mobilisatie;
in- en uitvoerverboden;
maatregelen van Nederlandse en/of vreemde overheidsorganen, die de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijk en/of kostbaarder maken dan bij het afsluiten van de overeenkomst te voorzien was;

vorst, werkstakingen, epidemieën, verkeersstoringen, verlies of beschadiging bij het transport, brand, diefstal etcetera ofwel bij de dealer of bij de leverancier van de dealer;

niet of niet tijdig in staat is haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen, heeft de dealer het recht de overeenkomst binnen redelijke termijn uit te voeren, ofwel – indien de nakoming binnen redelijke termijn niet mogelijk is – de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren.

 

Artikel 14                     Retentierecht

De dealer is gerechtigd alle zaken en vorderingen van de koper en/of opdrachtgever die de dealer in haar macht heeft, voor rekening en risico van de koper en/of opdrachtgever onder zich te houden, totdat de daarop betrekking hebbende vorderingen, alsmede alle andere vorderingen welke de dealer op de koper en/of opdrachtgever heeft, geheel zijn voldaan, tenzij er voldoende zekerheid ter voldoening van de vorderingen wordt gesteld en de voldoening daardoor niet wordt vertraagd.

 

Artikel 15                     Recall

Ingeval de dealer wordt geattendeerd op een gebrek aan een door de dealer geleverde zaak, dan wel nieuw onderdeel, dat leidt tot een zogenaamde terugroepactie door de fabrikant, dan stelt de dealer de koper en/of opdrachtgever daarvan onverwijld schriftelijk in kennis. Indien koper en/of opdrachtgever zich na deze schriftelijke kennisgeving niet onverwijld tot de dealer wendt, kunnen alle mogelijke aanspraken van koper en/of opdrachtgever uit dien hoofde komen te vervallen. Dit brengt met zich mee dat de dealer noch fabrikant aansprakelijk zijn voor de dientengevolge door koper en/of opdrachtgever geleden en te lijden schade, waaronder uitdrukkelijk begrepen, doch niet uitsluitend, eventuele gevolgschade.

 

Artikel 16                     Aansprakelijkheid

De dealer is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, waaronder begrepen schade aan personen en/of zaken van derden, behalve in geval van grove schuld of opzet harerzijds.
De dealer is eveneens niet aansprakelijk in de hierboven bedoelde zin voor handelingen van haar ondergeschikten of andere personen, die binnen haar risicosfeer vallen, waaronder begrepen (grove) schuld of opzet dier personen.
De koper en/of opdrachtgever vrijwaart de dealer tegen alle aanspraken van derden terzake van door deze tijdens en/of na de levering te lijden of geleden schade.
Indien de dealer op basis van haar op dat moment bekende feiten en/of omstandigheden in redelijkheid overgaat tot uitoefening van een opschortingsrecht of ontbindingsrecht, terwijl nadien onherroepelijk komt vast te staan, dat de uitoefening van een dergelijk recht ten onrechte is geschied, is de dealer niet aansprakelijk en niet gehouden tot enigerlei vergoeding van schade over te gaan.
In die gevallen waarin de dealer aansprakelijk is voor vergoeding van geleden schade, is de aansprakelijkheid beperkt tot de netto factuurwaarde van de geleverde zaken en/of verrichte diensten en/of verrichte werkzaamheden.

 

Artikel 17                     Opschorting en ontbinding

Indien koper en/of opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere met de dealer gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede ingeval van faillissement, surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de koper en/of opdrachtgever, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft de dealer het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden te harer keuze, zonder dat de dealer tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is en onverminderd de haar toekomende rechten, waaronder het recht op schadevergoeding.
Koper en/of opdrachtgever is in geval van overmacht of andere buitengewone omstandigheid niet gemachtigd tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan en/of schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 18                     Informatieverstrekking aan derden

MAN Nederland Dealer B.V. verstrekt uw bedrijfsgegevens aan RDC Datacentrum. RDC Datacentrum gebruikt uw bedrijfsgegevens voor de voorziening van voertuig- en marktinformatie aan bedrijven binnen de voertuigbranche en de Stichting TRP. Deze bedrijven zullen de van RDC Datacentrum verkregen informatie kunnen gebruiken voor het toezenden van informatie over hun producten en/of diensten die interessant voor u zouden kunnen zijn en voor eventuele terugroepacties. U heeft te allen tijde het recht u tegen de doorgifte van uw bedrijfsgegevens aan RDC Datacentrum door MAN Nederland Dealer B.V. te verzetten. Voor dergelijke verzoeken kunt u contact opnemen met:

            MAN Nederland Dealer B.V.
            Postbus 72, 3800 HD Amersfoort

U heeft ook het recht om verzet aan te tekenen tegen de doorgifte van uw bedrijfsgegevens door RDC Datacentrum aan bedrijven in de voertuigbranche. Verder heeft u recht op informatie over, inzage in, aanvulling, verbetering, verwijdering en afscherming van uw bedrijfsgegevens in het bestand van RDC Datacentrum. Voor dergelijke verzoeken kunt u contact opnemen met:

            RDC Datacentrum
            Postbus 74707
            1070 BS AMSTERDAM

 

Artikel 19                     Geschillen

Op de overeenkomst tussen de dealer en haar koper en/of opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Uitdrukkelijk uitgesloten wordt de toepasselijkheid van het Weens koopverdrag “Convention on the International Sale of Goods 1980”.
Alle geschillen welke bij de uitvoering van of in verband met een overeenkomst ontstaan, zullen uitsluitend worden beslecht door de ter zake bevoegde rechter.

 

Artikel 20         Ingangsdatum algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn laatstelijk gewijzigd op 11 juli 2017.

 

MAN Nederland Dealer b.v.
Postbus 72
3800 HD Amersfoort